מדיניות פרטיות באתר PRO FINANCE

אתר PRO FINANCE ("פרו-פיננס"), הינו האתר המייצג של יחידת ההשמה של לשכת מנהלי החשבונות בשיראל (להלן: "הלשכה") ונועד לתת מידע אודות החברה, פעילותה ושירותי ההשמה שהחברה מציעה. כמו כן האתר מאפשר למי שמחפש לגייס עובד בתחום הפיננסי ולהיעזר בשירותינו להשאיר פרטים ליצירת קשר. בנוסף, האתר מאפשר למועמדים המחפשים עבודה להגיש את קורות חייהם למשרות השונות המוצגות באתר ואף לשלוח אותם למומחי הגיוס שלנו אשר יצרו עמם קשר ויעזרו להם במציאת עבודה. 

גלישה באתר פרו-פיננס (או כל שימוש אחר בו) כפופה למדינות פרטיות זו. מטרתה לידע ולתאר את השימוש שתעשה הלשכה בפרטיך, וכן את זכויותיך בעניין. אנא קרא היטב מדיניות זו.

משלוח הודעות דוא"ל לחברי הלשכה – משלוח הודעות (למעט 'ניוזלטרים' או פרסומות* לגביהם נדרשת הרשמה או הסכמה מראש ואלו נעשים בתהליך ייעודי) נעשה ללא קשר לשימושך או אי שימושך באתר .
הרשמה לקבלת ניוזלטרים או מתן הסכמה לקבלת דוא"לים פרסומיים ("דבר פרסומת") – ניתן להירשם לקבלת ניוזלטרים או לתת הסכמה מפורשת לקבלת דוא"לים פרסומיים באמצעות האתר.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

שימוש באתר

במהלך שימושך באתר פרו-פיננס ייאסף מידע אודות שימושך בו (גישה לאזור אישי, ביצוע פעולות, אישור פעולות, צפייה בתוכן אישי וכו') ("מידע אודות שימוש"), וכן יתקבל מידע שתמסור לפרו-פיננס, אם תבחר למסור, באמצעות המנגנונים שבאתר כגון: עדכון פרטי קשר, בחירותיך בדבר השימוש שמותר יהיה לעשות בחלק מאמצעי הקשר איתך וכדו'. זאת, למעט מידע אודות כרטיסי אשראי המטופל באופן ייחודי כמפורט להלן.

מידע שתמסור לפרו-פיננס ייאגר במאגרי המידע של לשכת מנהלי החשבונות. מידע אודות שימוש באתר ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש כמפורט במדיניות זו. מכיוון שהאתר הוא אמצעי קשר נוסף עם פרו-פיננס, הפרטים שעשויים להיות בידי הלשכה, יכול שיהיו רבים מאלו שנמסרו לה על ידך בעת השימוש באתר. מאגרי המידע של הלשכה ירשמו בפנקס מאגרי המידע. הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם אחר בינך לבין פרו-פיננס. 

שימוש בפרטים

מידע אודות שימוש באתר פרו-פיננס ישמש לצורך אבטחה, ניהול גישה למידע אישי, בקרת שימוש, תיעוד פעולות, לימוד בדבר העדפות אישיות ושיפור השירותים שבאתר. חלק ממידע זה ישמר לזמן מוגבל, בהתאם למדיניות שתקבע הלשכה מעת לעת (תוך התחשבות בשיקולי אבטחת מידע מחד והקטנת סיכונים לפגיעה בפרטיות מאידך). חלק ממידע זה יומר למידע אנונימי וישמר כך, ללא קישורו לגולש מסוים. מידע שתמסור לפרו-פיננס ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש בהתאם לשימושים להם נועדו מאגרי המידע של הלשכה (ובכלל זאת ניהול פעילות הלשכה למול חבריה כגון: ניהול פנקס מנהלי חשבונות, ניהול פרטי קשר עם חברי הלשכה, תיעוד תשלומים, ניהול דיוור וסוגי דיוור וכו') וכן כמפורט במדיניות זו.

זכות לעיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של הלשכה. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי הלשכה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו. במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

  1. פרו פיננס לא תעביר ללא הסכמתך מידע אישי לשימושם של צדדים שלישיים.
  2. מידע אישי יימסר לצדדים שלישיים בכפוף להסדרים בעלי הגנה נאותה על מידע אישי לצורך אספקת שירותים או מוצרים ללשכה או לך:
  3. פרו-פיננס עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף ליישום הוראות הנחיית רשם מאגרי המידע בעניין עיבוד מידע אישי במיקור חוץ) או המספק במשותף עימה שירותים (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות עם הגנה נאותה על מידע אישי או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים). לדוגמא: פרו-פיננס יכול שתעביר פרטיך לחברה שתספק לה שירותי דיוור באמצעות דוא"ל. פרו-פיננס יכלה שתעביר פרטיך לקבלן משנה במקרה בו פרו-פיננס תפקיד את תפעול האתר בידי קבלן משנה וכיוצ"ב.
  4. פרו-פיננס לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
  5. פרו-פיננס תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישים במקרים הבאים:  – צו שיפוטי – הוראה או דרישה של רשות מוסמכת – הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר שפרו-פיננס היא צד להם או שיש לה עניין בהם מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר – הגנה על אינטרס אישי כשר של פרו-פיננס או של חבריה – לחברות בנות של פרו-פיננס ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה – בדיקה או בירור של חברות האשראי.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

פרו-פיננס רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

דילוג לתוכן