תנאםי לשימוש באתר PRO FINANCE

טרם שימושך באתר פרו-פיננס נא קרא היטב תנאי שימוש אלו, ואת מדינית הפרטיות (המפרטת את הטיפול שיעשה במידע האישי במסגרת שימושך באזור האישי). תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. גלישה או שימושך באתר (לרבות: בכניסה לאזור האישי, בניסיון לכניסה לאזור האישי או בכל שימוש אחר שהוא) מהווה ומעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו .

כללי

אתר פרו-פיננס, הינו האתר הייצג של יחידת ההשמה של הלשכה ונועד לטובת שיקוף ערכיה, אופיה ושירותיה של היחידה. האתר מאפשר בין היתר: לשלם דמי חבר (באמצעות כרטיס אשראי), לעדכן פרטים אישיים, לנהל פרסום ושימוש שיעשה באמצעי קשר שונים ועוד. האתר נמצא בתהליך פיתוח תמידיים בשלבים וצפויים להתווסף לו מעת לעת שירותים נוספים.

כניסה לחלקים מסוימים באתר נעשית באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא ("אמצעי גישה"). יש לשמור את אמצעי הגישה בסודיות ואין לגלותם לאחרים.

בכל מקרה של חשש לגילוי אמצעי הגישה לאזור האישי יש לחולל אמצעי גישה חדשים באופן מידי.

יש לשמור את קוד הגישה לאינטרנט בסודיות ואין לגלותו לאחרים. בכל מקרה של חשש לגילוי קוד הגישה לאינטרנט על ידי אחר, יש לפנות מיידית לצוות האתר ואין לבצע תשלומים באמצעות מנגנון התשלום שבאתר עד לסיום הטיפול בעניין.

המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו והוא הנושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שיעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו.

למען הסר ספק, מובהר כי פרו-פיננס אינה נושאת בכל אחריות כלפי המשתמש או כל צד ג', בגין שימוש. שם המשתמש והסיסמה שנתנו למשתמש בעת ההרשמה, הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל גורם אחר.

אבטחת מידע

להקטנת סיכונים לאבדן מידע אישי יישומו באזור האישי מנגנונים שונים. בכלל זאת המידע אינו מוחזק על בסיס קבוע באתר אלא במערכות מחשוב חיצוניות המחוברות לרשת האינטרנט בחיבור מאובטח. משכך השימוש באזור זה באתר עשוי להיות לעיתים איטי מהרגיל.

בכל מקרה של חשש לחשיפה או לשיבוש של מידע אישי, יש לפנות מיידית לצוות האתר ולפעול בהתאם להנחיותיו.

אבטחת מידע בשימוש כרטיס אשראי

כל התשלומים באזור האישי נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).

אתר הלשכה עומד בתנאי תקן אבטחת המידע PCI DSS. הסליקה נעשית באמצעות סולק מורשה מטעם חברות האשראי.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר הלשכה ואינם מועברים באמצעותו (מידע אודות תשלומים מטופל כמפורט במדיניות הפרטיות).

למידע נוסף אודות התקן ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org

או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה)

https://www.cal-online.co.il/he-IL/Business/GuideAndOperate/Pages/PCI%20DSS.aspx

https://www.isracard.co.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-pci

בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי של משתמש מורשה יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.

אחריות מוגבלת לפרו-פיננס

בנוסף לקבוע בתנאים הכלליים, מובהר כי הגם שפרו-פיננס נקטה אמצעים לאבטחת מידע ואמצעים שנועדו להבטיח שהאזור האישי יפעל באופן תקין ונקי משיבושים, אין יכולת לשלול לחלוטין תקלות או שיבושים. רשתות מחשבים וקשר מקוון נושאים בחובם סיכונים מובנים, שאינם ניתנים לביטול מוחלט.

השימוש באזור האישי הוא רשות ואינו חובה. הוא נועד להוות ערוץ תקשורת ותשלומים נוסף לערוצים קיימים רבים.

אחריות פרו-פיננס מתמצת בנקיטת הצעדים האמורים וכאמור בתנאים הכלליים – בשום מקרה פרו-פיננס לא תהיה אחראית לנקזים שיגרמו עקב שימוש באזור האישי.

המידע באתר

החומרים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רלבנטי למעסיקים ומועמדים בתחום הכספים. האתר מכיל, בין היתר, מידע ונתונים ממקורות חיצוניים. הלשכה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן מידע זה מעת לעת. יחד עם זאת מובהר בזאת, כי פרו-פיננס אינה אחראית לטיב תוכנו ו/או לאמיתותו של מידע כאמור. יובהר כי במקרים של אזכור חוקים, תקנות וכדומה, הנוסח המחייב הינו הנוסח הרשמי המפורסם ברשומות. כמו כן, ניתן למצוא באתר תכנים (כגון מאמרים, הצעות עבודה, מודעות) של חברי לשכה ואחרים. פרו-פיננס אינה אחראית לטיב התכנים ו/או לאמיתותם של תכנים אלו.

קישורים לאתרים אחרים

אתר פרו-פיננס כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים. אתר הלשכה מספק קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתה של הלשכה והיא אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו. הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר פרו-פיננס איננו מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של פרו-פיננס לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

זכויות יוצרים

אין לעשות שימוש לרבות שכפול ו/או העתקה ו/או חיבור באמצעות לינקים, בחומרים המופיעים באתר מבלי קבלת רשות מראש ובכתב מבעלי זכות הקניין. לשכת מנהלי החשבונות הינה הבעלים של זכויות היוצרים של האתר, לרבות הלוגו, עיצובו, תכנונו, עיבוד החומרים והצגתם, למעט המאמרים פרי עטם של מחברים המתפרסמים באתר.

פרטיות

המשתמש מסכים שהלשכה תשתמש בפרטים שימסרו לה, על פי המפורט בפרק זכויות קניין רוחני שלהלן.

זכויות קניין רוחני

על-פי דיני הקניין הרוחני התקפים בישראל וכן על-פי אמנות בין-לאומיות, כל מידע המצוי באתר, לרבות יישומי תוכנה, הינו מוגן (להלן: "החומר המוגן"). זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות ללשכה אלא אם צוין באופן מפורש אחרת. אשר על כן, המשתמש רשאי לעשות שימוש בחומר המוגן, אך ורק בהתאם לכללים הקבועים בדין. המשתמש מתחייב שלא לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לפרסם או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש בחומר המוגן, ו/או לאפשר לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מהלשכה.

שונות

אין לראות הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו כגורעת מהוראה אחרת אשר בתנאי השימוש. בכל מקרה של סתירה בין הוראות השימוש זה לבין הוראות המופיעות בכל מקום אחר, הוראות תנאי השימוש על העליונה, אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש.

פרו-פיננס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הלשכה רשאית להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי להודיע על כך מראש ומבלי לנמק את החלטתה. על תקנון זה חל הדין הישראלי. סמכות שיפוט מקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

דילוג לתוכן